mpzp

UCHWAŁA NR XII/74/2011 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji gospodarczej w Libartowie, gm. Kostrzyn, obejmującego działkę nr geod. 102/3. 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 24 listopada 2011 r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 5%

Zobacz treść planu (PDF).