mpzp

UCHWAŁA NR IX/46/2011 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie, gm. Kostrzyn 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 7 lipca 2011 r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF).