mpzp

UCHWAŁA NR IX/45/2011 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Czerlejnie przy ul.Kleszczewskiej, gm. Kostrzyn

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 7 lipca 2011 r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 5%

Zobacz treść planu (PDF).