mpzp Uchwała nr XXX/203/12 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb Zatorze.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-13
 
Renta planistyczna:

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów oznaczonych symbolami: WS, KDP,KS, Dziennik  Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 25 – Poz. 1045KDG, KDL, KDD, KDP, KDW, KP, KK, G, O i WH w wysokości 0,1% oraz dla pozostałych terenów w wysokości 30%.


Zobacz treść planu (PDF).