mpzp Uchwała nr 39/IX/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bożków.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-16

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, dla opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na:

1) 15 % dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: „Z, KP” i „ZP”;

2) 15 % dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: MN i MWU;

3) 15 % dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: UO;

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3