mpzp Uchwała nr 286/XXXVI/09 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 16 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia, w rejonie obwodnicy Nowej Rudy.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-11-06

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości wynosi 30%, słownie: trzydzieści procent.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Internetowy System Aktów Prawnych :: Internetowy system aktów prawnych ::uchwała nr 286/XXXVI/09 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 16 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia, w rejonie obwodnicy Nowej Rudy