mpzpUchwała nr 369/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej we wsi Podzamek, w granicach działki ewidencyjnej nr 103 AM.1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-25
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).