mpzpUchwała nr XXXIV/235/13 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagopsodarowania przestrzennego Lądka Zdroju "Stary Zdrój obszar A - Lasy" część Nr 1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-23
 
Renta planistyczna:

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla wszystkich terenów w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).