mpzpUchwała nr XXXVI/247/13 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka Zdroju „Nowy Zdrój obszar A – Stare Miasto”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-24
 
Renta planistyczna:

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określoną w art. 36ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) dla terenów oznaczonych symbolami:
1) WS, KDZ, KDL, KDD, KDP, KP i KDW w wysokości 0,1%;
2) dla pozostałych terenów w wysokości 30%

Uchwała nr XXXVI/247/13 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka Zdroju „Nowy Zdrój obszar A – Stare Miasto”

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr XXX/203/12 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb Zatorze.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-13
 
Renta planistyczna:

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów oznaczonych symbolami: WS, KDP,KS, Dziennik  Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 25 – Poz. 1045KDG, KDL, KDD, KDP, KDW, KP, KK, G, O i WH w wysokości 0,1% oraz dla pozostałych terenów w wysokości 30%.


Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/235/13 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagopsodarowania przestrzennego Lądka Zdroju "Stary Zdrój obszar A - Lasy" część Nr 1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/203/12 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb Zatorze

Zobacz treść planu (PDF).