mpzp Uchwała nr XIV/99/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Strachocin gmina Stronie Śląskie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-30
 
Renta planistyczna:

Na obszarze planu miejscowego obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Zobacz treść planu (PDF).