mpzp Uchwała nr XI/64/11 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytna dla terenu w obrębie Wolany.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-10
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), dla wszystkich terenów w obszarze opracowania planu w wysokości 30% od wzrostu wartości nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).