mpzp Uchwała nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna dla terenów w obrębach: Szczytna, Bobrowniki, Szczytnik.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-24
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, ze zm.):

1) dla terenu oznaczonego symbolem 2MN w wysokości 2%,

2) dla pozostałych terenów w obszarze opracowania planu w wysokości 30%.


Zobacz treść planu (PDF).