mpzp uchwała nr XXXVI/216/2009 Rady Gminy Walim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Olszyniec, gmina Walim.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-08-20

Renta planistyczna:

Ustala sić stawkć procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym, w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF).