mpzp Uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Walim z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim. cz. I A i B.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-29
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

a) 30 % dla terenów oznaczonych symbolami MN/U, MN/U1­4, MN/U5, MN, MN 1­16, U/P, P/U1, RM/UT1, US, US1, US2,

b) 1 % dla pozostałych terenów


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3
Załącznik nr. 4
Załącznik nr. 5