mpzp Uchwała nr LII/298/2010 Rady Gminy Walim z dnia 25 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Jugowice, gm. Walim.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-13
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 10%.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2