mpzpUchwała nr 360/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej we wsi Szalejów Górny, w granicach działki ewidencyjnej nr 270 AM.2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-28
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).