mpzp Uchwała nr LVII/286/10 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji złoża melafiru „Tłumaczów – Wschód”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-09
 
Renta planistyczna:
Na podstawie art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3