mpzp Uchwała nr LII/270/10 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego w Ścinawce Dolnej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-28
 
Renta planistyczna:
Na podstawie art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się dla terenu planu stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).