mpzp Uchwała nr LII/330/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I etapu rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-13
 
Renta plastyczna:
Na obszarze planu obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.