mpzp Uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Walim z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej, położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim, zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/253/2009 Rady Gminy Walim z dnia 28 grudnia 2009 roku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-30
 
 
Renta planistyczna:

Zmiana obejmuje §4, który otrzymuje brzmienie: „§4. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 10%.”


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1