Powiat Wrocław - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.77.8.2020.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. stwierdzajace nieważność § 3 pkt 1 i 2 oraz § 10 ust. 2 we fragmencie: „projektowanej” uchwały nr XIX/144/2020 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/582/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bolesława Prusa i gen. Józefa Bema we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/581/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Antonia Vivaldiego i Ludwiga van Beethovena we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.93.3.2020.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 9 pkt 6 uchwały nr XIX/165/20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie oraz jej załącznika nr 6 w zakresie terenu R3 i załącznika nr 15 w zakresie terenu MN/2.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.94.1.2020.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2020 r. stwierdzające nieważność § 3 ust. 1 pkt 10 we fragmencie: „i projektowanych”, § 10 ust. 1 we fragmencie: „i projektowane”, § 16 ust. 5 we fragmencie: „określa się zakaz zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 340 KDG”, § 22 ust. 3, § 23 ust. 2 pkt 5 oraz § 27 ust. 2 pkt 5 we fragmencie: „nośników reklamowych” uchwały nr XV/147/20 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Dąbrowa, w gminie Oleśnica, w zakresie zmiany przebiegu linii elektroenergetycznych.

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr II SA/Wr 697/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2020 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargii na uchwałę Rady Miasta Bolesławiec nr VII/76/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu - dla części „A”

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.167.5.2020.MS2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 marca 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały nr 0007.XIII.179.2019 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Żmigród przyjętego uchwałą nr 0007.XXII.188.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w całości.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.155.1.2020.GD1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 marca 2020 r. stwierdzające nieważność § 2 pkt 4, § 2 pkt 6 lit. a oraz § 2 pkt 7 uchwały nr XVIII/494/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Borowskiej i Kamiennej we Wrocławiu.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/539/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zatorskiej i Pedagogicznej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/538/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic Azaliowej i Przedwiośnie we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).