Powiat Wrocław - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XXV/686/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Motylkowej i Świt we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr II SA/WR 52/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2020 r. wydany po rozpoznaniu skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Oława nr XI/59/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr Sygn. akt III SA/Wr 504/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2020 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku na uchwałę nr XXVI/145/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w przedmiocie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw w Lewinie Kłodzkim

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.122.4.2020.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2020 r. stwierdzające nieważność § 6 pkt 4 we fragmencie „,dla których: a) ustala się ochronę elementów architektonicznego ukształtowania budynku i jego detalu architektonicznego, w tym ukształtowanie bryły budynku, formy (w tym spadku) dachu, ukształtowanie elewacji i jej rozwiązań materiałowych, b) ustala się stosowanie przy przebudowie materiałów budowlanych i wykończeniowych – zgodnych z dotychczasowym historycznym charakterem zabudowy” oraz § 9 pkt 2 we fragmentach „,rozbudowę” i „oraz zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej” uchwały nr XXI.114.2020 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kromnów

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.99.2.2020.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 lipca 2020 r. stwierdzające nieważność § 3 ust. 1 pkt 5 i 6, § 9 ust. 10, § 10 ust. 4 pkt 1-7, § 24 ust. 2 pkt 1, § 25 ust. 2 pkt 1, § 26 ust. 2 pkt 1 i § 37 ust. 1 we fragmencie „KS.5,” uchwały nr XX/118/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla obszaru nr 5 w granicy ewidencyjnej obrębu Świętoszów oraz jej załącznika graficznego w zakresie obejmującym teren KS.5

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr II SA/Wr 18/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2020 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Miękinia z dnia 27 września 2019 r. nr XII/129/19 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie geodezyjnym Gosławice w gminie Miękinia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/649/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie pomiędzy ul. Odolanowską i Łącznikiem Długołęka we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/648/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kardamonowej, Rumiankowej i Macieja Przybyły oraz ulicy Osinieckiej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/647/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołaja Kopernika, Edwarda Dembowskiego, Tramwajowej i Zygmunta Wróblewskiego we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/646/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bystrzyckiej i Kwiskiej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).