Powiat Wrocław - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XX/537/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kwidzyńskiej, Kowalskiej i Mydlanej we Wrocławiu

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.79.1.2020.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2020 r. stwierdzające nieważność § 6 w zakresie zdania trzeciego oraz § 12 pkt 4 we fragmencie: „prac modernizacyjnych” uchwały nr XV/100/2020 Rady Gminy Mietków z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów dla działki nr 13/17 obręb Chwałów.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.77.2.2020.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2020 r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XVI/126/2019 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Piotrowice – ETAP I, oraz załącznika Nr 3 do tej uchwały.

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr II SA/Wr 741/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2020 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 kwietnia 2019 r. nr VII/119/19 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Nowa wieś Kącka - część A

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr II SA/WR 780/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2020 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 maja 2019 r. nr VIII/130/19 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie w rejonie ulicy ks. Jerzego Popiełuszki

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr II SA/WR 596/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2020 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 maja 2019 r. nr VI/122/2019 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tyniec nad Ślęzą

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr II SA/Wr 733/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2020 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Chojnów z dnia 24 czerwca 2019 r. nr X.87.2019 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w obrębie wsi Jerzmanowice

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.40.1.2020.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. stwierdzające nieważność § 11 uchwały nr 170.XV.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Górze (Etap A).

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.116.1.2020.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. stwierdzające nieważność § 6 ust. 1 pkt 6 i § 14 ust. 14 uchwały nr XII/79/19 Rady Gminy Radwanice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Przesieczna w gminie Radwanice oraz jej załącznika graficznego w zakresie terenu U/4.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.99.1.2020.MS2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2020 r. stwierdzające nieważność § 8 ust. 1 pkt 8 uchwały nr XVI/97/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla udokumentowanego złoża piasków szklarskich Osiecznica II.

Zobacz treść planu (PDF).