mpzp uchwała nr XII/85/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stronie Śląskie, gmina Stronie Śląskie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-06
 
Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową w wysokości 20% .

2. Stawka procentowa o której mowa w ust. 1 jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla Gminy Stronie Śląskie, przy zbyciu nieruchomości. W odniesieniu do gruntów będących własnością gminy, jednorazowa opłata w przypadku zbycia nie będzie pobierana.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3