mpzp Uchwała nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stronie miasto gmina Stronie Śląskie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-07
 
Renta planistyczna:
Na obszarze planu miejscowego obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3