mpzp Uchwała nr XXX/366/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych po stronie wschodniej i zachodniej wsi Wierzbice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-04-17
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4:

1) w wysokości 1% dla:

a) terenów dróg oznaczonych symbolami: KDZ-1, KDL-1 do KDL-4, KDD-1 do KDD-6, KDg-1 do KDg-4,

b) terenów oznaczonych symbolami: UP-1, US-1, E-1, E-2, E-3, K-1, K2.

2) w wysokości 30% dla pozostałych terenów.


Zobacz treść planu (PDF).