mpzp uchwała nr XXV/157/08 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-03-26
 
Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 1%.


Zobacz treść planu (PDF).