Uchwała nr IV/21/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Nowy Gierałtów – gmina Stronie Śląskie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/19/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Stary Gierałtów – gmina Stronie Śląskie

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XLI/325/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sienna – gmina Stronie Śląskie.


Data uchwalenia: 2014-02-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

Uchwała nr XLI/325/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sienna – gmina Stronie Śląskie.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 347/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sienna - gmina Stronie Śląskie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzp uchwała nr XXV/157/08 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-03-26
 
Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 1%.


Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr XXX/366/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych po stronie wschodniej i zachodniej wsi Wierzbice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-04-17
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4:

1) w wysokości 1% dla:

a) terenów dróg oznaczonych symbolami: KDZ-1, KDL-1 do KDL-4, KDD-1 do KDD-6, KDg-1 do KDg-4,

b) terenów oznaczonych symbolami: UP-1, US-1, E-1, E-2, E-3, K-1, K2.

2) w wysokości 30% dla pozostałych terenów.


Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr xli/247/09 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stara Morawa dz. nr 132/1 i 132/2 - gmina Stronie Śląskie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-10-30

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr XLV/272/09 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sienna - Obręb Lasy - gmina Stronie Śląskie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-08

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr XLIX/304/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Morawa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-31

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3