Powiat wałbrzyski

mpzp Uchwała nr XXIV/62/12 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój dla obszaru aktywizacji gospodarczej.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-16

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 30%, z wyłączeniem gruntów gminnych.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp uchwała nr X/49/11 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Piastowskiej, ul. Wałbrzyskiej i terenu kolejowego w Jedlinie-Zdroju.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-15

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% dla wszystkich terenów.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr XV/84/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój,

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).