mpzpUchwała nr L/327/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Rzekuń, obejmującego tereny w obrębach wsi: Ławy, Nowa Wieś Wschodnia, Teodorowo.


Data uchwalenia: 2014-05-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf