mpzpUchwała nr XXX/238/14 Rady Gminy Osieck z dnia 19 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck dla części działek nr 50/3, 51/3, 52/3 i 53/3 położonych we wsi Sobienki.


Data uchwalenia: 2014-05-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf