mpzpUchwała nr XLIII/486/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew pod nazwą „Południowa pierzeja rynku – etap I”.


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg