mpzpUchwała nr XLVI/373/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Mszczonowa.


Data uchwalenia: 2014-05-21
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf