mpzpUchwała nr XLIV/607 /2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działek o nr ewid. 26/2 i 30/3 z obrębu ewid. nr 44


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik07F02F27-E536-4830-8C4E-97A57F1647FF.jpg