mpzpUchwała nr XLIV/608 /2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 38/12 z obrębu ewid. nr 65.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).


ZalacznikF017AAAD-CB17-42A4-B2A7-9A773C8C17AF.jpg