mpzpUchwała nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf