mpzpUchwała nr 569/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Długiej w Płocku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-09-19

Zobacz treść planu (PDF)