mpzpUchwała nr XIV/81/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 października 2011r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-31

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf