mpzpUchwała nr LXI/1667/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej – część I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-26

Zobacz treść planu (PDF).