mpzpUchwała nr XXV/218/13 Rady Gminy Dobre z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre dla części wsi Świdrów, uchwalonego uchwałą Nr XXV/193/05 Rady Gminy Dobre z dnia 26 kwietnia 2005 roku opublikowany w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 145, poz. 4537 z dnia 20 czerwca 2005 roku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.odt
Zalacznik3.odt