mpzpUchwała nr 226/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego teren ograniczony ulicami: Graniczną, 3 Maja, Szeroką i Wawerską.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-19

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf