mpzpUchwała nr LXXXV/2213/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część I.


Data uchwalenia: 2014-07-3
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).