mpzpUchwała nr LII/1517/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ul. Patriotów – część I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-17

Zobacz treść planu (PDF).