mpzpUchwała nr L/351/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla obszaru wsi Rochaliki w jej granicach administracyjnych.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-09

Zobacz treść planu (PDF)