mpzpUchwała nr LVI/402/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Marysinek.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-11

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf