mpzpUchwała nr XXXI/200/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy śródmiejskiej miasta Węgrowa część I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf