mpzpUchwała nr XVIII/105/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa – terenu dworca autobusowego przewozów pasażerskich i działek przyległych.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-18

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.doc
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc